Vårmöte

Onsdag 30 maj 18:30 Brunnagården

Förslag till Föredragningslista

§1. Årsmötets öppnande.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Fastställande av röstlängd för mötet.

§4. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera

        mötesprotokollet.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023.

§8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för verksamhetsåret 2023.

§9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2023.

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i

        enlighet med balansräkningen.

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§12. Årsmötets avslutning.